කේ. පී. ස්ටෝර්ස්

කේ. පී. ස්ටෝර්ස්

කේ. පී. ස්ටෝර්ස් රත්මලාන ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති මහා පරිමාණ කරවල ව්‍යාපාරයකි. මෙයින් අඩුම මිලකට තොග සහ සිල්ලර වශයෙන් කරවල ලබාගැනීමේ හැකියාව පවතී.


English සිංහල Русский 中文 svenska தமிழ் 


ව්‍යාපාරය පිළිබඳව

ස්වභාවයවෙළඳ සැල්, සුපිරි වෙළඳ සැල් සහ තොග බඩු
පැවැත්මව්‍යාපාරය යාවත්කාලීන කර නැත
ජනප්‍රියත්වය5,237 ක් පමණ වූ පාරිභෝගිකයන්

කේ. පී. ස්ටෝර්ස් - භාණ්ඩ හා සේවාවන්

සිල්ලර

සිල්ලර

අඩු මිලට සිල්ලර වශයෙන්

තොග

තොග

අඩු මිලට තොග වශයෙන්

ඇනවුම්

ඇනවුම්

ඇනවුම් මත ප්‍රවාහන පහසුකම්

සීල් පැකින්

සීල් පැකින්

අඩු මිලට සිල් පැකින් ලෙස


ව්‍යාපාරය යාවත්කාලීන කර නැත

  තවත් තොරතුරු


කේ. පී. ස්ටෝර්ස්
Copyright © 2013-2018 | kpstores.bu.lk

A Member of Bu.lk™